Vizual müayinə üsulu metalların, qaynaq tikişlərinin, ümumilikdə konstruksiyaların, boru xəttlərinin və s. səthi qüsurlarının və uyğunsuzluqlarının aşkar edilməsi, bilavasitə konstruksiyaların yığılması zamanı qaynaq prosesinın düzgün aparılması, yığılan qurğuların tələb olunan standartlara cavab verməsinə nəzarət üçün tətbiq edilir.

Material növü və tərkibindən asılı olmayaraq bütün konstruksiya və qurğulara şamil edilir.

Bu üsul üçün də müxtəlif avadanlıq və aparatlar mövcuddur